Program

18 Kasım Cuma

 

14:00-14:15 TAŞKÖPRÜLÜZÂDE PROJESİ TANITIMI

14:15-15:00 PROTOKOL KONUŞMALARI

İbrahim Halil Üçer, Taşköprülüzâde Proje Yürütücüsü

Gül Zülfikar, İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı Başkanı

Süleyman Güder, İlmi Etüdler Derneği Başkanı

İhsan Fazlıoğlu, Sempozyum Organizasyon Heyeti Başkanı

Prof. Dr. İhsan Karaman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Refik Turan, Türk Tarih Kurumu Başkanı (Teşrifleri Halinde)

Prof. Dr. Yekta Saraç, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı (Teşrifleri Halinde)

 

15:15-16:45 AÇILIŞ OTURUMU: TAŞKÖPRÜLÜZÂDE’NİN DÜNYASI: XVI. YÜZYIL OSMANLI DÜŞÜNCE HAYATI VE TAŞKÖPRÜLÜZÂDE

Mehmet Genç, 16. yy. Osmanlı Dünyasına Genel Bir Bakış

İhsan Fazlıoğlu, 16. yy. Osmanlı Felsefe-Bilim Geleneği ve Taşköprülüzâde

Ahmet Sururi, Bir Osmanlı Âliminin Prosopografisi: Taşköprülüzade’nin Hayatı, İlmî ve Siyasî İlişkileri

 

19 KASIM CUMARTESİ

 

09:00-10:30 BİRİNCİ OTURUM:  TAŞKÖPRÜLÜZÂDE’NİN EVRENİ: KOZMOLOJİ, NEDENSELLİK VE TANRI-ÂLEM İLİŞKİSİ

Oturum Başkanı: Teoman Duralı

İbrahim Halil Üçer, Taşköprülüzâde’nin İlliyet Anlayışı ve Tam-Nâkıs İllet Ayrımı

Kübra Şenel, Ravzu’d-Dekâik fî Hazerâti’l-Hakâik: Taşköprülüzâde’nin Hazerâtü’l-Hams Yorumu

Cahid Şenel, Taşköprülüzâde’de Boşluğun İspatı Üzerine

Ahmet Faruk Güney, Varlığın Birliğinin Anlamı: Ecellu’l-Mevâhib

 

10:45-12:15: İKİNCİ OTURUM: BİLGİ VE VARLIK: TAŞKÖPRÜLÜZÂDE’NİN BİLGİ VE BİLİM FELSEFESİ

Oturum Başkanı: Ömer Türker

Zahit Tiryaki, Sübut, Tahakkuk ve Taakkul Arasında Yetkinleşme Süreçleri: Taşköprülüzâde Yorumu

Eşref Altaş, Metafizik ve Kelam Örneğinde İlimlerin Tasnifinin İmkânı: el-Livâu’l-merfû Üzerinden Bir Tartışma

Mehmet Özturan, Taşköprülüzâde’nin Fahreddin Râzî Eleştirisi: Tanımın İmkânı Üzerine

Ahmed Djebbar, Les mathématiques dans le Miftāḥ al-sa‘āda et leurs liens avec les classifications antérieures

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

 

14:00-15:30 ÜÇÜNCÜ OTURUM: TAŞKÖPRÜLÜZÂDE’DE DİL BİLİMLERİ VE FELSEFESİ

Oturum Başkanı: Tahsin Görgün

Abdullah Yıldırım, İstidlâl Belagatin Parçası mıdır? Taşköprülüzâde Bağlamında Bir Değerlendirme

Şükran Fazlıoğlu, Miftâhu’s-saʻâde ve Misbâhu’s-siyâde Adlı Eseri Çerçevesinde Taşköprülüzâde’nin Dil ve Dil Bilimleri Anlayışı

Ali Benli, Taşköprülüzâde’nin Şerhu’l-Fevâidi’l-Gıyâsiyye Adlı Eseri Hakkında Genel Bir Değerlendirme

Alaeddin Günay, Taşköprülüzâde’nin Tebei ve Temsili İstiarenin Bir Araya Gelmesi Konusunda Sadeddîn Teftâzânî ve Seyyid  Şerif Cürcânî’nin Görüşlerini Değerlendirmesi

 

14:00-15:30 DÖRDÜNCÜ OTURUM:  DİNİ İLİMLER VE DİL BİLİMLERİ

Oturum Başkanı: Mustafa Çiçekler

Taha Boyalık: Tefsir Şerh-Haşiye Yazımında Taşköprülüzâde’nin Haşiye ‘alâ Şerhi’l-Keşşâf li’l-Cürcânî Adlı Eseri

Abdurrahman Meaşi, et-Türasu’l-Kur’ânî’ inde İmam Taşkûbrîzâde –Şerhu Mukaddimeti’l-Cezeriyye

Ali Aslan, Taşköprülüzâde Ahmed Efendi ve Muhtasar Nahiv Metni: Müftetihu’l-İ‘râb Risâlesi

Faysal Elhafyan, el-Ma’rifetü’l-Lugaviyye fî Nazariyyeti Taşkubrîzâde et-Tasnîfiyye: et-Tedâhül ve’t-Tekâmül

 

15:45:17:15 BEŞİNCİ OTURUM:  MANTIK

Oturum Başkanı: Ömer Mahir Alper

Berra Kepekçi, Taşköprülüzâde Ahmed Efendinin Şerhu âdâbi’l-bahs ve’l-Münâzara Eseri Bağlamında Münâzara İlmi

Harun Kuşlu, Taşköprülüzâde’ye Göre Bilinmezin Sınırı Üzerine: Mutlak Meçhul Risalesi Üzerinden Bir Okuma 

Syamsuddin Arif, Tashkubrīzādah on the Art of Disputation: Risālah fi Ādāb al-Bahth wa al-Munāzarah

Necmi Derin, Taşköprülüzâde’ye Göre Doğruluk Kriteri

 

 

20 KASIM PAZAR

 

09:00-10:30 ALTINCI OTURUM: BİLİMLER TARİHÇİSİ OLARAK TAŞKÖPRÜLÜZÂDE

Oturum Başkanı: İhsan Fazlıoğlu

Sami Turan Erel, es-Seâdetü’l-Fâhire’deki İlimler Tasnifi Anlayışının Taşköprülüzâde’nin Diğer Eserleriyle Karşılaştırılması

Wahid Amin, Avicenna and the Theory of Mental Existence: From Fakhr al-Din al-Razi to Tashkubrīzādah

Sami Arslan, Bilgi ve Bilgi’nin Dolaşımı Bağlamında Taşköprülüzâde’nin Medînetu’l-Ulûm’unu İnşâ Eden Kelimeler

Ahmet Kamil Cihan, İlimler Tasnifi Bağlamında Miftahu’s-Saâde ve el-Fevâidu’l-Hâkâniyye

 

10:45-12:15: YEDİNCİ OTURUM: TAŞKÖPRÜLÜZÂDE VE KELAM

Oturum Başkanı: İlyas Çelebi

Hayrettin Nebi Güdekli, Taşköprülüzâde’nin Kader ve Kaza Anlayışı

Ömer Türker, İslam Düşünce Gelenekleri Açısından el-Me‘âlim fî usûli’d-dîn

İsmail Taşpınar, Taşköprülüzâde’nin Yahudilere Karşı Reddiye Risalesi ( Risâle fî’r-Redd ale’l-Yehûd ) ve Yahudiliğe Karşı Yazılan Reddiyeler Tarihindeki Yeri

Salih Günaydın, M. Yetim, M. Ali Koca, Tecrid Haşiyeleri Geleneği ve Taşköprülüzâde’nin Tecrid Haşiyesi

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

14:00-15:30 SEKİZİNCİ OTURUM: TAŞKÖPRÜLÜZÂDE VE PRATİK BİLİMLER: AHLAK VE SİYASET

Oturum Başkanı: M. Cüneyt Kaya

Müstakim Arıcı, Osmanlı Ulemasının Siyasal Bilimler Tasavvuru: Amâsî’den Taşköprülüzâde’ye Mukayeseli Bir İnceleme

Özkan Öztürk, Taşköprülüzâde’nin Risâle fî Beyâni Esrâri’l-Hilâfeti’l-İnsâniyye Adlı Eserinde Maddî ve Manevî Siyaset Tasavvuru

Ahmet Tahir Nur, Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin Siyaset Düşüncesine Giriş: Tasvirler ve Temalar

Asiye Aykıt, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye Geleneği Çerçevesinde Taşköprülüzâde ve Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin Ahlâkî Tekamül Anlayışları

 

15:45:17:15 DOKUZUNCU OTURUM: TAŞKÖPRÜLÜZÂDE VE BİLİMLER

Oturum Başkanı: Eşref Altaş

Mahmud el-Mısri, Taşköprülüzâde ve Risaletuhû eş-Şifâ’ li-Edvâi’l-Vebâ

Mehmet Gel, Bir Osmanlı Âlimi Olarak Taşköprülüzâde’nin Siyasetle İmtihanı: “Da’vâ-yı Âsyâb” Örneği

Recep Uslu, Taşkörülüzâde’nin Müzik Bilimi: Müzikolojik Çözümleme

İdham Muhammed Haneş, Nazariyyetü Taşköprizade li-Tasnifi’l-Hatti’l-Arabi: el-Verâse ve’l-İzâfe

 

17:30-18:15 KAPANIŞ OTURUMU

İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Ömer Türker, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

18:15-18.45 DEĞERLENDİRME

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü (Teşrifleri Halinde)

 

18:45 – 19:15 KAPANIŞ KONSERİ

Ahenk Türk Musikisi Dinletisi: Tarihin Saklı Sesleri

Ney: Ali Tan

Şahrud: Sami Dural